Cuốn thư đá Khu lăng mộ hòa bình

Hoàn thiện Khu lăng mộ đá tại Công viên nghĩa trang Lạc hồng viên - Hòa Bình

Hoàn thiện Khu lăng mộ đá tại Công viên nghĩa trang Lạc hồng viên – Hòa Bình

    Bài viết khác