Mặt sau Cuốn thư đá Đình làng tiên sơn – Bắc ninh

Cuốn thư đá dài 8,13m của Đình làng tiên sơn - Bắc Ninh

Cuốn thư đá dài 8,13m của Đình làng tiên sơn – Bắc Ninh

    Bài viết khác