Cuốn thư đá dài 8,13m

Mặt sau Cuốn thư đá Đình làng tiên sơn - Bắc ninh

Mặt sau Cuốn thư đá Đình làng tiên sơn – Bắc ninh

    Bài viết khác